stipendije 2023.-2024.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini

Na temelju čl. 4. Pravilnika o stipendiranju  učenika i studenata s područja Općine Lumbarda (”Službeni glasnik Općine Lumbarda” br. 6/18 i 6/19), a sukladno Odluci Načelnice o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini, raspisuje se  N A T J E Č A Jza dodjelu stipendija učenicima i studentimau školskoj/akademskoj 2023./2024. godini 1. […]

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javni prolaz

Klasa: 930-01/23-01/11Ur.broj: 2117-16-02-23-2Lumbarda, 22.11.2023. Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59., 60., 61. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18), Općina Lumbarda objavljuje JAVNI  POZIVo započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javni prolaz I. Ovim pozivom Općina […]

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javne stube

Klasa: 930-01/23-01/10Ur.broj: 2117-16-02-23-2Lumbarda, 22.11.2023. Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59., 60., 61. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18), Općina Lumbarda objavljuje JAVNI POZIVo započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javne stube I. Ovim pozivom Općina Lumbarda […]

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama preko kojih prolazi nerazvrstana cesta

Klasa: 930-01/23-01/12Ur.broj: 2117-16-02-23-2Lumbarda, 22. studenog 2023.  Na temelju Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23), Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18, 39/22) i Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 59/18), Općina Lumbarda kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom […]

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama preko kojih prolazi nerazvrstana cesta

Klasa: 930-01/23-01/13Ur.broj: 2117-16-02-23-2Lumbarda, 22. studenog 2023.  Na temelju Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23), Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18, 39/22) i Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 59/18), Općina Lumbarda kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom […]

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama

Klasa: 930-01/23-01/14Ur.broj: 2117-16-02-23-2Lumbarda, 22. studenog 2023. JAVNI POZIVnositeljima stvarnih prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama I. U svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica i sređivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja na području Općine Lumbarda pozivaju se na javni uvid nositelji prava na predmetnoj katastarskoj čestici: 3897/1 K.O. Lumbarda, kao […]

općina lumbarda

Natječaj za izbor i imenovanje Uprave – direktora/ice trgovačkog društva LUČICA-LUMBARDA d.o.o.

Na temelju odredbi članka 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) i članka 7. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću LUČICA-LUMBARDA putnička agencija d.o.o. za djelatnost marina te Odluke Skupštine društva o raspisivanju […]

općina lumbarda

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana za 2024. godinu

Klasa: 610-01/23-01/3Ur.broj: 2117-16-02-23-1Lumbarda, 29. rujna 2023. Na temelju članka 47.Statuta Općine Lumbarda (‘’Službeni glasnik Općine Lumbarda’’ broj 3/13,  2/16, 1/20 i 1/21), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Lumbarda (‘’Službeni glasnik Općine Lumbarda’’ br. 5/19), Načelnica Općine Lumbarda objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Općine Lumbarda za 2024. godinu I. Visina […]

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu “Zaželi – prevencija institucionalizacije”

Krajnji rok za iskaz interesa je 12. rujna 2023. godine, a javiti se možete putem telefona na broj 020/715 233 ili e-maila kora@korcula.hr. Za potrebe prijave projekta Grad Korčula prikuplja inicijalni interes za sudjelovanje u Projektu “Zaželi – prevencija institucionalizacije”. U projekt se kao korisnici usluge mogu uključiti svi stanovnici Grada Korčule i Općine Lumbarda […]

općina lumbarda

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Lumbarda

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, […]

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content