općina lumbarda

Ponovljeni natječaj za radno mjesto Administrativno / računovodstveni referent

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lumbarda

na radno mjesto:

ADMINISTRATIVNO/RAČUNOVODSTVENI REFERENT  – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

UVJETI: 

  • srednja stručna sprema ekonomske struke i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili VŠS/VSS bez radnog iskustva,
  • položen državni ispit,
  • poznavanje rada na računalu. 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni naknadno položiti u roku u skladu sa zakonom. 

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju  za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. 

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Mjesto rada je u Općini Lumbarda, na adresi: Lumbarda 493, 20263 Lumbarda. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor,  sporazum i sl.). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, potpisane, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

Na web-stranici Općine Lumbarda naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Lumbarda, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti i slijedeću dokumentaciju:

– životopis,

– presliku isprave (osobna iskaznica, domovnica, vojna iskaznica ili putovnica) o     dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom  državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 130/11 i 110/15),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome),

– uvjerenje o položenom državnom ispitu (preslika svjedodžbe),

– uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 3 mjeseca od podnošenja zahtjeva,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine za kandidate sa srednjom stručnom spremom što se dokazuje potvrdom poslodavca o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke,

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– vlastoručno potpisanu Izjavu da osoba za prijem u službu nema zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava kandidata i sl.),

– vlastoručno potpisanu Izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka na web stranici Općine Lumbarda.

Izabrani kandidat dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima. 

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će na zahtjev poslodavca predočiti izvornik. 

U pisanoj prijavi na natječaj navode se podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte) isključivo za potrebe postupka. 

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Općina Lumbarda kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Nepotpune, nepotpisane i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Za natječaj – administrativno/računovodstveni referent«  na adresu: Općina Lumbarda, Lumbarda 493, 20263 Lumbarda. Prijava se može predati i osobno u pisarnicu Općine u istom roku.

Zadržava se pravo poništenja ovog natječaja. Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Klasa: 112-01/22-01/01

Ur.broj: 2138/06-03-22-5

Lumbarda, 28. veljače 2022. 

PROČELNIK:

Marijo Rončević, dipl.oec.

Prilozi

Obavijesti i upute kandidatima

Javni natječaj za radno mjesto: Administrativno/računovodstveni referent

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Administrativno računovodstveni referent

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content