Prijem u službu

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lumbarda za 2022. godinu

Klasa: 024-08/21-01/12
Ur.broj: 2138/06-02-21-1
Lumbarda, 19. studeni 2021. 

Temeljem članaka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), članka 47. Statuta Općine Lumbarda („Službeni glasnik“ Općine Lumbarda broj 03/13, 02/16, 01/18, 01/20) Općinska načelnica Općine Lumbarda, dana 19. studenoga 2021. godine, donosi

P L A N

prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lumbarda za 2022. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lumbarda u 2022. godini.

Riječi i pojmovi u ovom Planu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

II.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Općine Lumbarda u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lumbarda predviđeno ukupno 6 službeničkih radnih mjesta i 1 namješteničko, od kojih je popunjeno 4 službenička radna mjesta  na neodređeno vrijeme.

III.

Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima, u 2022. godini, u Jedinstveni upravni odjel Općine Lumbarda, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda, planira se zapošljavanje 1 službenika na radno mjesto administrativno/računovodstvenog referenta.

IV.

Ovaj Plan objavit će se u Službenom glasniku Općine Lumbarda i na web stranici Općine Lumbarda.

Načelnica:
Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch

R.br.Naziv radnog mjestaBroj sistematiziranih radnih mjestaPopunjena radna mjestaPlanirana popuna
IIIIIIIVV
1.Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela110
2.Viši pravni savjetnik110
3.Administrativno/računovodstveni referent101
4.Administrativni referent110
5.Referent – komunalni redar110
6.Referent – prometni redar100
7.Spremačica100

Prilozi:

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lumbarda za 2022. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu JUO i Sistematizacija radnih mjesta

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lumbarda

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content