otpad

Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Lumbarda

Na temelju članka 113. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 32. Statuta Općine Lumbarda („Službeni glasnik Općine Lumbarda” broj 1/13, 2/16, 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Lumbarda na 11. sjednici održanoj 11. kolovoza 2022., donijelo je

O D L U K U
o sprječavanju odbacivanja otpada
na području Općine Lumbarda

Članak 1.

Odlukom o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Lumbarda (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se mjere sprječavanja protuzakonitog (nepropisnog) odbacivanja otpada i mjere uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada u okoliš na području Općine Lumbarda (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Odbacivanje otpada u okoliš je svako ostavljanje, napuštanje, odbacivanje ili odlaganje otpada izvan lokacije za gospodarenje otpadom i ne odnosi se na mjesto primopredaje otpada u sklopu javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Protuzakonito (nepropisno) odbačenim otpadom u okoliš smatra se otpad koji nije odložen u skladu s općim aktima Općine kojim se uređuje način pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i kojim je propisan komunalni red.  

Članak 3.

Mjere za sprječavanje protuzakonitog odbacivanja otpada na području Općine su:

 • uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,
 • uspostava sustava evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog otpada na području Općine,
 • provođenje redovitog terenskog nadzora na području Općine radi utvrđivanja postojanja nepropisno odbačenog otpada i poduzimanje daljnjih mjera iz nadležnosti komunalnog redara,
 • postavljanje fizičkih prepreka kojima se onemogućuje pristup na lokacije,
 •  provođenje informativnih aktivnosti koji se odnose na gospodarenje otpadom,
 • postavljanje video nadzora,
 • godišnje akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš na području Općine.

Članak 4.

Općina je uspostavila sustav za zaprimanje obavijesti o protuzakonito (nepropisno) odbačenom otpadu.

Obavijesti o protuzakonito odbačenom otpadu mogu se dostaviti:

 • putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici Općine
 • putem elektroničke pošte komunalnom redaru: komunalni.redar@lumbarda.hr
 • putem telefona/mobitela komunalnom redaru: +385 98 964 7253
 • u prostorijama Općine – komunalnom redaru,
 • pisanom obavijesti na adresu: Općina Lumbarda, Jedinstveni upravni odjel, Lumbarda 493, 20263 Lumbarda.    

Članak 5.

Evidenciju lokacija onečišćenih otpadom (u daljnjem tekstu: Evidencija) na području Općine obvezan je voditi komunalni redar.

U Evidenciju iz stavka 1. ovog članka unose se podaci o lokacijama onečišćenim otpadom, količinama otpada, izvršenim nadzorima i drugi podaci.

Podaci koji se unose u Evidenciju moraju biti usklađeni s aplikacijom za Evidenciju lokacija odbačenog otpada koja je sastavni dio Informacijskog sustava gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Članak 6.

Komunalni redar mora provoditi redovite terenske kontrole sa svrhom utvrđivanja lokacija odbačenog otpada.

Na lokacijama na kojima je utvrđeno učestalo odbacivanje otpada potrebno je provoditi češće kontrole te prilikom nadzora lokacija sastaviti zapisnik.

Članak 7.

Općina mora osigurati godišnju provedbu informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom.

Informativne aktivnosti provode se:

 • objavom informacija na mrežnoj stranici Općine,
 • provedbom ili podržavanjem akcija prikupljanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš,
 • održavanjem javne tribine,
 • suradnjom s trgovačkim društvom KTD Mindel d.o.o.(tiskanje i dijeljenje letaka),
 • promidžbom putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 8.

Radi provedbe mjera za uklanjanje protuzakonito odbačenog otpada, komunalni redar će rješenjem narediti uklanjanje otpada osobi koja je nepropisno uskladištila, ostavila, odbacila i/ili odložila otpad.

Ako je osoba koja je nepropisno uskladištila, ostavila, odbacila i/ili odložila otpad nepoznata, komunalni redar će rješenjem narediti uklanjanje otpada vlasniku nekretnine na kojoj je nezakonito odbačen otpad ili posjedniku nekretnine ako vlasnik nekretnine nije poznat ili osobi koja sukladno posebnim propisima upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru) ili osobi koju je zatekao da odbacuje otpad izvan lokacije gospodarenja otpadom ili osobi za koju se može dokazati da je otpad odbacila izvan lokacije gospodarenja otpadom.

Rješenjem iz stavaka 1. i 2. ovog članka određuje se: lokacija i procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od šest mjeseci.

Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije.

Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 1. i 2. ovog članka komunalni redar utvrđuje izvršenje obveze određene rješenjem.

Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz stavka 1. i 2. ovog članka nije izvršena, Općina je dužna osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada na trošak izvršenika.

Članak 9.

Komunalni redar je ovlašten utvrditi identitet fizičke osobe počinitelja odbacivanja otpada uvidom u osobni identifikacijski dokument ili na drugi odgovarajući način.

Fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada dužna je na zahtjev predočiti na uvid komunalnom redu osobni identifikacijski dokument radi utvrđivanja identiteta počinitelja odbacivanja otpada.

Ako fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada na zahtjev komunalnog redara ne predoči na uvid osobni identifikacijski dokument radi provjere identiteta, komunalni redar je ovlašten zatražiti pružanje pomoći od djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi utvrđivanja identiteta počinitelja odbacivanja otpada.

Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik nije poznat, odnosno osoba koja, sukladno posebnim propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi odbačenog otpada, komunalni redar je ovlašten zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.

Članak 10.

Komunalni redar obvezan je podatke utvrđene rješenjem iz članka 8. stavka 1. i 2. ove Odluke unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada u skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 11.

Općinski načelnik Općine Lumbarda (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) obvezan je do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu, podnijeti Općinskom vijeću Općine Lumbarda izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpadate troškovima uklanjanja odbačenog otpada uklonjenog temeljem ove Odluke ili Odluke o komunalnom redu na području Općine Lumbarda.

Općinski načelnik obvezan je do 31. ožujka tekuće godine dostaviti godišnje izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti za prethodnu godinu nadležnom ministarstvu putem mrežne aplikacije.

Članak 12.

Na lokacijama na kojima je više puta izvješćem iz članka 11. stavka 1. ove Odluke utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada provest će se posebne mjere sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada:

 • postavljanjem znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,
 • pojačanim nadzorom komunalnog redara,
 • postavljanjem fizičkih prepreka kojima  se onemogućuje pristup na lokacije,
 • postavljanjem video nadzora.

Članak 13.

Sredstva za provedbu mjera iz ove odluke osiguravaju se u proračunu Općine Lumbarda.

Članak 14.

Za sve što nije propisano ovom Odlukom primijenit će se odredbe Zakona.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Lumbarda“.

KLASA: 363-01/22-01/14
URBROJ: 2138/06-01-22-1
Lumbarda, 11.08. 2022.

Predsjednica Općinskog vijeća:  
Fani Kršinić, struč.spec.oec.

Prilog

Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Lumbarda

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Proslava Dana Općine Lumbarda i blagdan sv. Roka

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 07:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2024. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content