općina lumbarda

Natječaj za izbor i imenovanje Uprave – direktora/ice trgovačkog društva LUČICA-LUMBARDA d.o.o.

Na temelju odredbi članka 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) i članka 7. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću LUČICA-LUMBARDA putnička agencija d.o.o. za djelatnost marina te Odluke Skupštine društva o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje Uprave-direktora/direktorice trgovačkog društva Lučica-Lumbarda d.o.o., Skupština društva Lučica-Lumbarda d.o.o., koju čini Načelnica Općine Lumbarda dana 26. listopada 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje Uprave – direktora/ice 

trgovačkog društva LUČICA-LUMBARDA d.o.o.

1. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Direktor se imenuje na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine i može biti ponovno izabran bez ograničenja broja mandata.

2. Za Direktora može biti izabrana osoba koja osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) ispunjava slijedeće posebne uvjete:

  • da ima završen preddiplomski ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • da ima najmanje tri godine radnog iskustva
  • da nema zapreke za imenovanje sukladno čl. 239. stavka 2. ZTD-a
  • poznavanje rada na računalu
  • posjedovanje organizacijskih i rukovoditeljskih sposobnosti
  • vozačka dozvola minimalno B kategorije
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

3. Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

1. Vlastoručno potpisanu prijavu koja obavezno sadrži ime, prezime, datum rođenja, OIB, adresu stanovanja, e-mail adresu i kontakt telefon
2. Životopis s detaljnim opisom dosadašnjeg rada
3. Presliku osobne iskaznice
4. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome ovjerena od javnog bilježnika)
5. Dokaz o radnom iskustvu:
a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
b) dokaz o radnom iskustvu
– potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtijevana/uvjetovana/ za obavljanje tih poslova i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao te poslove ili druge odgovarajuće isprave kojima se dokazuje radno iskustvo.
6. Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke iz čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanju sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja)
7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak te da nije izračena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja kojim se bavi Društvo (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
8. Izjavu kandidata da nije u sudskom sporu sa Društvom Lučica-Lumbarda d.o.o.
9. Viziju za dugoročni razvoj društva na maksimalno 4 (četiri) kartice teksta

4. Prijave na natječaj se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od objave obavijesti o raspisivanju natječaja u dnevnom listu Slobodna Dalmacija.

Prijave kandidata se dostavljaju u zatvorenoj omotnici sa naznakom Prijava na natječaj za člana uprave – direktora Društva – Lučica -Lumbarda d.o.o. preporučenom poštom na adresu: Općina Lumbarda, Lumbarda 493, 20263 Lumbarda ili osobno na Protokol na istoimenoj adresi, također u zatvorenoj omotnici.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge (dokumente) navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji biti pozivani na dopune prijave. 

S kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja obavit će se intervju i po potrebi dodatna provjera znanja i vještina.

Kandidati koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave pozvat će se na intervju i to do 3 najbolje rangirana kandidata, ovisno o broju prijava.

Kandidati koji po pozivu ne pristupe intervjuu, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja moraju se prilikom prijave pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Ako se kandidati pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17., 98/19., 84/21) dužni su uz prijavu za natječaj priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta natječaja i dokaze za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza iz članka 103. stavak 1. navedenog Zakona za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), obvezni su uz prijavu na ovaj Natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

5. Vjerodostojnost isprava i potpunost natječajne dokumentacije za izbor člana uprave – direktora društva, kao i kvalitetu njegovog programa provjeravat će Komisija za provođenje javnog natječaja.

Komisija ima pravo od kandidata tražiti dodatna pojašnjenja i dokaze nekih navoda iz životopisa ili drugih dijelova prijave (npr. Dodatne dokaze o zaposlenju kod određenog poslodavca, kontakt za provjeru referenci i sl.).

Sastav Komisije za imenovanje člana uprave/direktora trgovačkog društva Lučica-Lumbarda d.o.o.:

  • Predsjednik Nadzornog odbora Društva, Josip Nesanović
  • Predsjednica Općinskog vijeća, Fani Kršinić
  • Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda, Marijo Rončević

Po izvršenoj provjeri, komisija će sastaviti Zapisnik koji zatim prosljeđuje Skupštini društva na odlučivanje.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja Odluke o izboru i imenovanju člana uprave – direktora Društva.

6. Prijavom na javni natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka. Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osnovnih i dugih podataka, posebno Uredbom (EEU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općini Lumbarda za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u vrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

7. Skupština zadržava pravo poništenja natječaja te da ne prihvati niti jednu prijavu bez obveze argumentiranja razloga. U slučaju poništenja javnog natječaja Društvo nikome ne odgovara za eventualno prouzročenu štetu.

8. Cjelokupni tekst javnog natječaja za izbor člana uprave – direktora Društva Lučica- Lumbarda d.o.o. biti će objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Općine Lumbarda.

Načelnica
Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch
Skupština Društva Lučica-Lumbarda d.o.o.

PRILOG

Odluka o raspisivanju natječaja Lučica-Lumbarda d.o.o.

Natječaj za izbor i imenovanje Uprave – direktora/ice trgovačkog društva LUČICA -LUMBARDA d.o.o.

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lumbarda

1 Comment

Comments are closed.

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 07:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2024. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content