općina lumbarda

Javni natječaj za radno mjesto: Administrativno / računovodstveni referent

Klasa: 112-01/22-01/01
Urbroj: 2138/06-03-22-1 od 31. I. 2022. (717)
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lumbarda na radno mjesto:

administrativno/računovodstveni referent

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Uvjeti:

– srednja stručna sprema ekonomske struke i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili VŠS/VSS bez radnog iskustva,

– položen državni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

Više o uvjetima natječaja pročitajte OVDJE.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, a koji će u slučaju prijma u službu biti obvezni naknadno položiti u roku u skladu sa zakonom.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Mjesto rada je u Općini Lumbarda, na adresi: Lumbarda 493.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

– životopis,

– preslik isprave (osobna iskaznica, domovnica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 130/11 i 110/15),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe/diplome),

– uvjerenje o položenom državnom ispitu (preslik svjedodžbe),

– uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 3 mjeseca od podnošenja zahtjeva,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine što se dokazuje sljedećim dokumentima:

a) potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

b) potvrdom poslodavca ili drugim odgovarajućim dokazom (ugovor o radu, rješenje o prijmu odnosno rasporedu i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje godinu dana (potrebno je dostaviti oba dokaza iz točke a) i točke b)),

– vlastoručno potpisani izjavu da osoba za prijem u službu nema zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava kandidata i sl.),

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka na web-stranici Općine Lumbarda.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Za natječaj – referent za računovodstvene poslove« na adresu: Općina Lumbarda, Lumbarda 493, 20263 Lumbarda. Prijava se može predati i osobno u pisarnicu Općine u istom roku.

Prilog

Obavijesti i upute kandidatima

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Ograničen pristup vojarni Ražnjić zbog nedozvoljene sječe borova

1 Comment

Comments are closed.

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content