Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Lumbardi podnošenjem pisanih ponuda

Na temelju članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, br. 125/11, 64/15 i 112/18) i Zaključka načelnice Općine Lumbarda („Službeni glasnik Općine Lumbarda“, br. 1/24), načelnica Općine Lumbarda raspisuje

J A V  N  I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnih prostora u Lumbardi
podnošenjem pisanih ponuda

1. Predmet ponude:

I. poslovni prostor u Lumbardi – prostorija u prizemlju zgrade Doma, kat.čest.zgr. 116 k.o. Lumbarda, površine 15 m², s izlazom na Trg jutih naranača,

II. poslovni prostor u Lumbardi – prostorija u prizemlju kat.čest.zgr. 741 k.o. Lumbarda, površine 20 m², s izlazom na Trg jutih naranača.

Prostori se mogu razgledati radnim danom u vrijeme trajanja Javnog natječaja od 8:00 do 12:00 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 020/712-042.

2. Poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje sljedećih djelatnosti: prodaja suvenira i domaćih proizvoda, trgovina na malo, putnička agencija, iznajmljivanje i davanje u zakup opreme za rekreaciju i sport, iznajmljivanje i davanje u zakup plovnih prijevoznih sredstava, obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge, računalne i srodne djelatnosti.

3. Minimalna početna cijena mjesečne zakupnine za svaki od poslovnih prostora iz točke 1. utvrđuje se u iznosu od 220,00 EUR.

4. Poslovni prostor daje se u zakup na rok trajanja zakupa od 2 (slovima: dvije) godine, s mogućnošću produženja nakon isteka ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

5. Svaki od poslovnih prostora čini zasebnu funkcionalnu cjelinu. Poslovni prostor daje se u zakup u zatečenom stanju. Zakupnik može urediti poslovni prostor o svom trošku za obavljanje svoje djelatnosti, uz prethodnu suglasnost Općine Lumbarda na troškovnik. Zakupnik poslovni prostor iz točke 1. ovog natječaja ne može dati u podzakup.

6. Zakupnik je dužan plaćati sve troškove koji proizlaze iz obavljanja djelatnosti i korištenja poslovnog prostora (troškovi električne energije, vode, odvoz smeća, komunalna naknada i dr.).

7. Porezne troškove i troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik. Solemnizacija ugovora je uvjet sklapanja ugovora.

8. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), ako se u prijavi pozovu na to pravo, a ispunjavaju uvjete iz natječaja.

9. Natječaj za zakup poslovnog prostora provodi se podnošenjem pisanih ponuda.

10. Na natječaj se mogu javiti domaće pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti navedenih u točki 2. ovog natječaja.

11. Za sudjelovanje na natječaju sudionici su dužni kao jamstvo za ozbiljnost ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 55,00 EUR, te presliku uplatnice dostaviti uz ponudu. Sudionici u natječaju dužni su uplatiti jamčevinu na žiroračun Općine Lumbarda, IBAN broj HR8524840081860000009, model HR68, poziv na broj primatelja: 7722-OIB ponuditelja, opis plaćanja: jamčevina za natječaj za zakup poslovnog prostora. Jamčevina se uračunava u zakupninu.

12. Prijava za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti cjelovita i sadržavati:

  • Popunjeni obrazac za sudjelovanje u natječaju (označen poslovni prostor za koji se podnosi ponuda (1. ili 2.), ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, broj računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine);
  • dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja- presliku osobne iskaznice, izvornik ili ovjerenu presliku izvoda iz obrtnog registra, izvornik ili ovjerenu presliku izvoda iz sudskog registra za pravne osobe- dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja);
  • izvornik ili presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana;
  • potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda, društava KTD Mindel d.o.o. i Lučice- Lumbarda d.o.o. da nema nepodmirenih dugovanja ni po jednom osnovu, ne starije od 30 dana;
  • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke 8. ovog natječaja, ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;
  • naznaku djelatnosti koja će se obavljati;
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;
  • izjavu ponuditelja o prihvaćanju uvjeta iz natječaja;

13. Pismene ponude za natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno u pisarnicu Općine Lumbarda s naznakom:

“Za javni natječaj – zakup poslovnog prostora – NE OTVARAJ”, na adresu: Općina Lumbarda, Lumbarda 493, 20263 Lumbarda, najkasnije do 11. ožujka 2024. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno).

14. Javno otvaranje ponuda biti će dana 13. ožujka 2024. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Lumbarda.

15. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.

16. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Ukoliko dvije ili više ponuda budu iste vrijednosti, Općina Lumbarda će između takvih natjecatelja ili njihovih ovlaštenih punomoćnika odmah organizirati dodatno usmeno nadmetanje. Natjecatelj ili od njega ovlašteni punomoćnik koji ne pristupi dodatnom usmenom nadmetanju, smatrat će se da je odustao od natječaja.

17. Obvezuje se zakupnik, prilikom zaključivanja ugovora o zakupu, izdati zakupodavcu bjanko zadužnicu na iznos do 10.000,00 EUR.

18. Svi sudionici natječaja biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

19. Općina Lumbarda, pridržava pravo da do okončanja natječajnog postupka poništi natječaj bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima, odnosno pravo da ne prihvati niti jednu ponudu.

20. Izabrani zakupnik dužan je sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora s Općinom Lumbarda po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja poziva za sklapanje ugovora, u protivnom smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.

Načelnica:
Marija Klisura, mag. ing. prosp. arch.

DOKUMENTI

Obrazac za sudjelovanje

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Lumbardi podnošenjem pisanih ponuda

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Otočna ćakula o europskim izborima

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content