općina lumbarda

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15 i 112/18) načelnica Općine Lumbarda dana 17. lipnja 2022. godine raspisala je Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda.

1. Daje se u zakup poslovni prostor bivšeg kioska za prodaju karata za hidroavione, koji se nalazi sjeverno od dječjeg parka u Lumbardi, ukupne površine 15,00 m2.

Prostor se može pogledati svakim radnim danom uz prethodni dogovor s djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lumbarda (tel. 712-042).

2. Poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje sljedećih djelatnosti: prodaja suvenira i domaćih proizvoda, trgovina na malo, putnička agencija, financijsko posredovanje i pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge, računalne i srodne djelatnosti.

3. Početna (mjesečna) cijena zakupnine iznosi 2.000,00 kn. Zakupnina će se godišnje usklađivati prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku koje se odnose na indeks potrošačkih cijena.

4.  Poslovni prostor daje su u zakup na određeno vrijeme od tri (3) godine.

5.  Zakupnik poslovni prostor iz članka 1. ovog natječaja ne može dati u podzakup.

6. Poslovni prostor daje se u zatečenom stanju. Zakupnik može urediti poslovni prostor o svom trošku za obavljanje svoje djelatnosti, uz prethodnu suglasnost Općine Lumbarda  na troškovnik. Zakupnik je dužan održavati poslovni prostor (tekuće održavanje) o svom trošku.

7.  Zakupnik je dužan plaćati sve troškova koji proizlaze iz obavljanja djelatnosti i korištenja poslovnog prostora (troškovi električne energije, vode, odvoz smeća, komunalna naknada, i dr.).

8. Porezne troškove i troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik. Solemnizacija ugovora je uvjet sklapanja ugovora.

9. Pravo prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u zakup imaju članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji nestalog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje dvanaest mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) ako sudjeluju u natječaju i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Prednost pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno.

10. Na natječaj se mogu javiti domaće pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti navedenih u točki 2. ovog Natječaja. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

a) ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta (za pravne osobe);

b) dokaz o prebivalištu ili boravištu   – presliku osobne iskaznice za natjecatelja fizičku osobu, te izvornik ili ovjerenu presliku izvoda iz obrtnog registra, ne stariji od šest mjeseci do dana objave ovog natječaja;

c) izvornik ili ovjerenu presliku izvoda iz sudskog registra, za pravne osobe, ne stariji od šest mjeseci do dana objave ovog natječaja;

d) potvrde Općine Lumbarda, KTD Mindel d.o.o. i Lučice-Lumbarda d.o.o. da nisu njihovi dužnici ni po jednom osnovu, te dokaz da nema nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu (potvrda Porezne uprave), ne starije od 30 dana do dana objave ovog natječaja;

e) izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke 8. ovog natječaja, ne starije od šest mjeseci do dana objave ovog natječaja;

f) izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 8. ovog natječaja nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od šest mjeseci do dana objave ovog natječaja;

g) naznaku djelatnosti koja će se obavljati;

i) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine;

j) broj žiro računa ili tekućeg računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;

k) kopiju uplatnice o uplaćenoj jamčevini,

Ponuda mora biti potpisana (i pečatirana za pravne osobe) od strane fizičke osobe (ili ovlaštenog punomoćnika) odnosno od ovlaštene osobe pravne osobe (zakonskog zastupnika ili ovlaštenog punomoćnika).

11. Natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 kuna, te kopiju uplatnice dostaviti uz ponudu, u protivnom ne može sudjelovati u nadmetanju. Uplatu treba izvršiti na žiroračun Općine Lumbarda, IBAN broj HR8524840081860000009, Model: HR68, Poziv na broj primatelja: 7722-OIB uplatitelja, Opis plaćanja: Jamčevina za prostor kioska kod dječjeg igrališta u Lumbardi. Jamčevina se uračunava u zakupninu. Pravo na povrat jamčevine nema onaj natjecatelj koji odustane od natječaja. Osobi koja je sudjelovala na natječaju, a nije uspjela, jamčevina se vraća.

12. Pismene ponude dostavljaju se preporučeno putem pošte ili neposredno u pisarnicu Općine Lumbarda, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Lumbarda, Lumbarda 493, 20263 Lumbarda, s naznakom „Povjerenstvu za provedbu natječaja za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj“. Na poleđini omotnice treba naznačiti naziv i adresu natjecatelja.

Ponude se dostavljaju u pisarnici Općine Lumbarda. Rok za dostavu ponuda je do 27. lipnja 2022. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave ponude.

13. Javno otvaranje ponuda biti će dana 27. lipnja 2022. godine s početkom u 10:30 sati u prostorijama Općine Lumbarda.

14. Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.

15. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja zadovoljava sve uvjete iz natječaja i sadrži najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Ukoliko dvije ili više ponuda bude iste vrijednosti, Općina Lumbarda će između takvih natjecatelja ili od njih ovlaštenih punomoćnika organizirati odmah dodatno usmeno nadmetanje.

Natjecatelj ili od njega ovlašteni punomoćnik koji ne pristupi dodatnom usmenom nadmetanju,  smatrat će se da je odustao od natječaja.

16. Svi sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

17. Općina Lumbarda pridržava pravo da do okončanja natječajnog postupka poništi natječaj bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima, odnosno pravo da ne prihvati ni jednu ponudu.

18. Izabrani zakupnik dužan je sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora s Općinom Lumbarda po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja poziva za sklapanje ugovora, u protivnom smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.

19. Zakupnik je dužan izdati bjanko zadužnicu na iznos od deset tisuća kuna (10.000,00 kn).

NAČELNICA:

Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch.

Prilozi

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

Odluka o imenovanju Povjerenstva za Javni natječaj

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Povratak morskih kornjača u prirodu

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content