Lumbarda Tatinja

Odluka o privremenom zatvaranju dijela nerazvrstane ceste Tatinja

Klasa: 363-01/21-01/10Ur.broj: 2138/06-02-21-2Lumbarda, 9. prosinca 2021. Na temelju članka 47. Statuta Općine Lumbarda (”Službeni glasnik Općine Lumbarda”br. 3/13,  2/16, 1/18, 1/20 i 1/21) , a u svezi sa člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (”NN ” br.68/18 ,110/18 i 32/20) , Općinska načelnica Općine Lumbarda dana  09.12. 2021.g. donijela je sljedeću O D L U […]

Komposter

Obavijest o podjeli kompostera

Općina Lumbarda je u cilju smanjenja količine komunalnog otpada nabavila 300 komada kompostera radi podjele krajnjim korisnicima. Nabava kompostera je sufinancirana sa 60% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima od 5. svibnja 2021. godine. Komposteri su namijenjeni svim […]

Lumbarda Covid mjere

Mjera obaveznog testiranja i kontrole COVID-19 potvrda dužnosnika i zaposlenika Općine Lumbarda

Načelnica  KLASA: 021-01/21-01/49 URBROJ:2138/06-01-21-1 Lumbarda, 15.11.2021. godine Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Klasa:810-06/20-01/7, Urbroj:511-01-300-21-4520) donosim sljedeću ODLUKU I. Uvodi se […]

reciklaža

Počela podjela plavih i žutih kanti

Danas je započela podjela žutih i plavih kanti za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Lumbarda. Više od 500 kućanstva će kroz 60 dana dobit svoju žutu i plavu kantu u koju će moći odvajati plastiku, odnosno papir. Korisnici će zajedno sa računom za odvoz otpada dobiti i brošuru sa uputama o korištenju i kalendarom […]

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Radno vrijeme:

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2022. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content