otpad-recikliranje

Izvješće o provođenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lumbarda za 2021. godinu

Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom  ( „Narodne novine“ br. 84/2021) i članka 47. Statuta Općine Lumbarda („Službeni glasnik Općine Lumbarda br. 3/13, 2/16, 1/18, 1/20 i 1/21), Općinska načelnica Općine Lumbarda donosi

IZVJEŠĆE
o provođenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Lumbarda za 2021. godinu

1. UVOD

Plan gospodarenja otpadom za Općinu Lumbarda donijelo je Općinsko vijeće Općine Lumbarda dana 10. kolovoza  2017. godine ( Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Lumbarda za razdoblje od 2017. – 2022. godine „Službeni glasnik“ 7/17 ), a u skladu je s starim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“  NN 94/13, 73/17).

Novi Zakon o gospodarenju otpadom ( NN br. 94/2021) koji je na snazi od 31.07.2021 godine ukinuo je obvezu JLS-ova da usvajaju Planove gospodarenja otpadom za svoje područje. Ta obveza je prenesena na područnu (regionalnu) samoupravu. Međutim, dok Dubrovačko-neretvanska županija ne donese svoj Plan gospodarenja otpadom, JLS-ovi unutar nje dužni su sukladno starom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom dostavljati godišnja izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom.

Zakon o gospodarenju otpadom donio je niz novina u sustavu gospodarenja otpadom koje zahtjevaju dodatan angažman Općine Lumbarda i KTD-a Mindel.

Općinsko vijeće Općine Lumbarda je donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za Općinu Lumbarda na sjednici održanoj dana 27.12.2021 godine. Najveća novost je uvođenje cijene minimalne javne usluge za samo dvije kategorije i to kućanstvo i ne kućanstvo. Cijena minimalne javne usluge usvojena je od strane Općinskog vijeća unutar Odluke.

2. OPĆINA LUMBARDA – OPĆI PODACI

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2021. godine Općina Lumbarda ima 1217  stanovnika, odnosno 410 domaćinstva, raspoređenih na 11 zaseoka. Usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada osigurana je za sva naselja na području Općine.

3. ORGANIZACIJA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvima, obrtima i pravnim osobama na području Općine Lumbarda vrši tvrtka KTD Mindel d.o.o. trgovačko poduzeće pri Općini Lumbarda koji organizirano sakuplja i odvozi otpad na deponij Kokojevica.

Sa područja Općine Lumbarda u 2021. godini na deponij Kokojevica odložilo se 731,96 tona otpada, a ukupno 4091,37 t. Odvoz komunalnog otpada od kućanstava i ne kućanstava obavlja se putem spremnika za miješani komunalni otpad (zeleni spremnik), spremnika za plastični otpad (žuti spremnik) i spremnika za papir i karton (plavi spremnik) prema utvrđenom rasporedu sa kućnog praga. 

Na području općine Lumbarda na javnim površinama postavljeno je 30 kontejnera za sakupljanje reciklabilnog otpada. Odvoz komunalnog otpada na području zaseoka Vela Glavica se obavlja sa dvije lokacije zbog nemogućnosti manipulacije uskim ulicama sa vozilima kojim komunalac trenutno raspolaže.

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se putem poziva KTD-u Mindel ili vlastitim odvozom u reciklažno dvorište na Kokojevici.

4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Općinsko vijeće Općine Lumbarda  na 27. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2012. godine je  donijelo Odluku o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz  komunalnog otpada.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak, provođenje nadzora i kaznene odredbe u svezi obvezatnog korištenja komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Lumbarda.

Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se otpad iz kućanstava i otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se i otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina, te glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu.

5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA

Na području Općine Lumbarda otpad se odlaže na deponiju „ Kokojevica „. Č.z. 2635/92 K.o. Lumbarda. Općina Lumbarda ima upisano zemljišno knjižno pravo korištenja , a upravljanje odlagalištem je povjereno tvrtki KTD Mindel d.o.o. (tvrtka koja je u 100% vlasništvu Općine Lumbarda). Odlagalište je u postupku sanacije, a tijek sanacije je bio slijedeći:  Sanacija je započeta 2009. godine u suradnji sa Gradom Korčulom i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon što su nastali problemi sa izvođačem radova tvrtkom ”Obšivač” iz Metkovića i sa kojom vodimo spor na Trgovačkom sudu u Dubrovniku, radovi su prekinuti. Krajem 2013. godine  sa Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom potpisan je ugovor za korištenje č. z. 2635/92 u naravi deponij. Ishođena je Potvrda glavnog projekta sanacije i zatvaranja deponija komunalnog otpada Kokojevica  i Općina Lumbarda se uknjižila na istu. Napravljena je izmjena  troškovnika sanacije i zatvaranja deponija sa tvrtkom IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, te je ista poslana Fondu za zaštitu okoliša na odobrenje. Sanacije deponija nastavila se početkom ožujka 2016 godine. Odabran je izvođač radova sa kojim je potpisan Ugovor. Ova faza sanacije deponija je završena u 2016 godini. Ugovorom je određeno da će se nakon zaprimanja određene količine otpada sanacija nastaviti.

Kako ne bi došlo do štetnog utjecaja na okoliš, tijekom rada odlagališta provode se DDD mjera dva puta godišnje.

U 2020 godini započeta je izgradnja sanitarne kazete za koju je 30.07.2021 ishođena i uporabna dozvola te je u tijeku i ishođenje okolišne dozvole.

Nakon sanacije i zatvaranja deponija pristupit će se monitoringu sukladno važećem Pravilniku o deponijima.

Tvrtka KTD Mindel d.o.o. koja gospodari odlagalištem Kokojevica provodi sve zakonske obveze proistekle iz Pravilnika o deponijima.

6. SELEKTIVNO SAKUPLJANJE OTPADA

Sustav selektivnog sakupljanja otpada organiziran je putem “zelenih otoka” gdje se sakupljaju papir i  karton,  plastika, staklo i metal, te spremnicima za odvojeno sakupljanje papira/kartona i plastike na kućnom pragu. Općina Lumbarda je uz pomoć Fzoeu sagradila i Reciklažno dvorište gdje se može  odložiti 30-ak vrsta raznog otpada. Otpad prikupljen u reziklažnom dvorištu se po potrebi sortira i balira te se dalje predaje ovlaštenim sakupljačima. Općina Lumbarda je uz sufinanciranje Fzoeu nabavila i 300 komada kompostera koji su podijeljeni svim kućanstvima koji su iskazali interes za kompostiranje.

7. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA OTPADA

Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih dozvola. Takva odlagališta  sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske moraju se odmah sanirati i zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne vode.

Na području Općine Lumbarda nisu zapažena divlja odlagališta komunalnog otpada.

8. AKTIVNOSTI SANACIJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA I OTPADOM

ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA

Općina Lumbarda putem službe komunalnog redarstva Jedinstvenog upravnog odjela, putem pismenih obavijesti provodi edukaciju mještana o štetnosti bacanja otpada u okoliš upravo u svrhu zaštite prirode, mora i voda.

U sklopu raznih akcija Udruga mladih „ Lumpar „ i ostale prvenstveno sportske udruge kao i djelatnici KTD Mindel  svaku godinu provode akciju čišćenja prirode od starih automobila i ostalog glomaznog otpada, a uz suradnju Turističke zajednice Općine Lumbarda provodi se čišćenje plaža, obala i podmorja. Sa sličnim akcijama planira se nastaviti i u budućnosti.

Općina Lumbarda i dalje treba ustrajati na ciljanoj edukaciji i razvijanju svijesti  mještana da isti ne stvaraju otpad koji će završiti na nekim možebitnim novim divljim odlagalištima, već da se prema stvorenom otpadu ponašaju odgovorno u cilju sprečavanja nastajanja zagađenosti i štetnog utjecaja po prirodu i zdravlje čovjeka.

Klasa: 351-01/22-01/5

Ur.broj: 2138/06-02-22-1

Lumbarda, 21. travnja 2022.

Načelnica Općine Lumbarda:

Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch

Prilog

Izvješće o provođenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lumbarda za 2021. godinu

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Obavijest o ljetnoj regulaciji prometa

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content