Lumbarda Krmača

Izmjene i dopune Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta na Krmači

Općinsko vijeće Općine Lumbarda, na svojoj 6. elektroničkoj sjednici održanoj dana 29. studenoga 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta

Članak 1.

Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi- nerazvrstana cesta (na predjelu Krmača), KLASA: 363-01/20-01/8, URBROJ: 2138/06-01-20-1, od 25. ožujka 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Općine Lumbarda“ br. 2/20, mijenja se i dopunjuje kako slijedi.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

Članak 2.a

Ovom odlukom dio kat.čest.br. 3814 k.o. Lumbarda, upisane kao javno dobro u općoj uporabi- u neotuđivom vlasništvu Općine Lumbarda, dijelom svoje površine od 431 m² prelazi i čini sastavni dio javnog dobra u općoj uporabi- nerazvrstane ceste na predjelu Krmača, koja će biti evidentirana kao kat.čest.br. 3976 k.o. Lumbarda, a sve temeljem ovjerenog prijavnog lista iz geodetskog elaborata broj 3/2021, izrađenog od ovlaštenog inženjera geodezije Željka Kosovića i ovjerenog od strane Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Dubrovnik, Odjela za katastar nekretnina Korčula, KLASA: 932-06/20-02/127, URBROJ: 541-25-02/8-21-5, od 06. veljače 2021. Godine.

Članak 3.

Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi- nerazvrstana cesta, u preostalom dijelu ostaje neizmijenjena.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Lumbarda“.

Predsjednica Općinskog vijeća:

Fani Kršinić, struč.spec.oec.

Prilozi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Obavijest o podjeli kompostera

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content