Lumbarda Tatinja

Odluka o privremenom zatvaranju dijela nerazvrstane ceste Tatinja

Klasa: 363-01/21-01/10
Ur.broj: 2138/06-02-21-2
Lumbarda, 9. prosinca 2021.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Lumbarda (”Službeni glasnik Općine Lumbarda”br. 3/13,  2/16, 1/18, 1/20 i 1/21) , a u svezi sa člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (”NN ” br.68/18 ,110/18 i 32/20) , Općinska načelnica Općine Lumbarda dana  09.12. 2021.g. donijela je sljedeću

O D L U K U

o privremenom zatvaranju dijela nerazvrstane ceste „Tatinja“

Članak 1.

Zatvara se privremeno za sav promet motornim vozilima dio nerazvrstane ceste „Tatinja“ K.Č.Z. 1619/ K.O. Lumbarda 3 od kuće Tomasović do konobe Torkul.

Nerazvrstana cesta zatvara se zbog građevinskih radova – iskopa na č.z.3883 k.o. Lumbarda.

Članak 2.

Nerazvrstana cesta iz članka 1. ove Odluke zatvara se od 13. do 18. prosinca, 2021 godine. Privremenu prometnu signalizaciju postavit će izvođač radova Kortina Iskopi d.o.o. iz Lumbarde i po završetku radova istu će ukloniti, sve sukladno članku 12. St.1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 3.

Ugovorni korisnik zauzete javne površine Kortina iskopi d.o.o. sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Lumbarda (Službeni glasnik Općine Lumbarda 3/19 ), temeljem članka 75. dužan je najkasnije u roku 48 sati po završetku radova, obavijestiti komunalnog redara da mu korištena površina više nije potrebna odnosno da je očišćena i vraćena u prvobitno stanje.

Članak 4.

O privremenom zatvaranju nerazvrstanih cesta obavijestit će se Policijska postaja Korčula i komunalni redar Općine Lumbarda.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Općinska Načelnica:

Marija Klisura mag.ing.prosp.arch

Prilozi

Odluka o privremenom zatvaranju dijela nerazvrstane ceste Tatinja

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Izmjene i dopune Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta na Krmači

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 8:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2023. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content