Općina Lumbarda

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Lumbarda

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 47. Statuta Općine Lumbarda („Službeni glasnik Općine Lumbarda“, br. 03/13, 02/16, 01/18, 01/20, 01/21) i Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Lumbarda („Službeni glasnik Općine Lumbarda“, br. 08/23), općinska načelnica Općine Lumbarda raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Lumbarda

I.

Općina Lumbarda raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnine u isključivom vlasništvu Općine Lumbarda.

Predmet natječaja je sljedeća katastarska čestica:

  • k.č.br. 1899/56 k.o. Lumbarda, upisana u z.ul.br. 2048 k.o. Lumbarda, površine 200 m2, građevinsko zemljište. Početna cijena za navedenu nekretninu iznosi 20.000,00 EUR (slovima: dvadesettisuća eura), a trošak izrade elaborata iznosi 375,00 EUR (slovima: tristotinesedamdesetipet eura). Navedena nekretnina nije slobodna od stvari i osoba.

II.

Otvaranje pristiglih ponuda je javno i obavlja ga Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama prema redoslijedu zaprimanja prijava.

Otvaranje prispjelih ponuda održat će se dana 29. siječnja 2024. godine  u 10,00 sati, u prostorijama Općine Lumbarda.

Nepotpune, nepravodobne i nerazumljive, ili na drugi način protivne uvjetima iz natječaja podnesene ponude, neće se razmatrati.

III.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Nekretnina se prodaje u viđenom stanju što isključuje sve naknadne prigovore.

IV.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

  • obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB fizičke osobe ili OIB i tvrtku pravne osobe, potpunu adresu, odnosno drugi važeći identifikacijski podatak za strane fizičke ili pravne osobe),
  • visinu ponuđene  cijene,
  • dokaz o uplati jamčevine za nekretninu iz točke I u iznosu od 5% od iznosa početne cijene nekretnine,
  • podaci o računu na koji se vraća jamčevina,
  • preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike i preslika osobne iskaznice za fizičke osobe,
  • izjavu ili potvrdu da ponuditelj nema dugovanja prema Općini Lumbarda i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Lumbarda,
  • potvrdu nadležne Porezne uprave da su podmirene sve obveze prema Republici Hrvatskoj (pravne osobe),
  • potpisanu izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog Natječaja kao i da natjecatelj snosi trošak procjembenog elaborata.

V.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta javnog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Ponude natjecatelja ispod utvrđene početne cijene neće se razmatrati.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% od iznosa početne cijene nekretnine na žiro-račun Općine Lumbarda broj: HR8524840081860000009 s pozivom na broj odobrenja HR68 7242-OIB fizičke ili pravne osobe uplatitelja, s naznakom: „jamčevina za nekretninu“.

VI.

Ponuditeljima čije ponude nisu odabrane kao najpovoljnije jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana okončanja postupka natječaja.

Ponuditelju čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu.

Ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija i naknadno odustane od zaključenja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

VII.

Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,  na prijedlog istog,  donosi općinska načelnica Općine Lumbarda, te se ista dostavlja svim ponuditeljima u postupku javnog natječaja.

Odabrani ponuditelj dužan je s prodavateljem, Općinom Lumbarda, sklopiti Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

VIII.

Kupac je dužan ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja  ugovora o kupoprodaji.

Sve troškove proizašle iz ugovora o kupoprodaji i poreza na promet nekretnina snosi kupac u cijelosti.

Stjecanje prava vlasništva u zemljišnim knjigama i katastru zemljišta dozvolit će se po isplati kupoprodajne cijene u cijelosti.

IX.

Ponude za natječaj se dostavljaju poštom  preporučeno ili osobno  u zatvorenoj omotnici na urudžbeni zapisnik Općine Lumbarda, sa naznakom „Ponuda za natječaj za kupnju nekretnine-ne otvaraj“ na adresu: OPĆINA LUMBARDA, Lumbarda 493, 20263 Lumbarda, do 26. siječnja 2024. godine, do 13:00 sati, bez obzira je li ponuda predana neposredno ili putem pošte.

X.

O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana utvrđenja najpovoljnijih ponuditelja za kupnju navedene nekretnine.

XI.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ br. 25/13, 85/15, 69/22), Općina Lumbarda obvezna je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Podnošenjem prijave natjecatelja koja sadrži njegove osobne podatke na ovaj natječaj, smatrat će se da je natjecatelj dao privolu za prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Općine Lumbarda, u svrhu u koju su prikupljeni.

XII.

Općina Lumbarda  može bez posebnog razloga i obrazloženja i u bilo kojoj fazi postupka odustati od prodaje pojedine nekretnine ili predmetnog natječaja u cijelosti, kao i ne izabrati niti jednog natjecatelja, a u kojim slučajevima ne odgovara za eventualnu štetu natjecateljima.

XIII.

Javni natječaj objavit će se na mrežnim stranicama Općine Lumbarda, oglasnoj ploči i dnevnom tisku. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lumbarda, Lumbarda 493, usmeno ili na telefon 020/712-042.

KLASA: 940-01/23-01/7
URBROJ: 2117-16-02-24-1
Lumbarda, 17. siječnja 2024. godine  

OPĆINSKA NAČELNICA:
Marija Klisura, mag.ing.prosp.arch.

PRILOZI

Obrazac za sudjelovanje u javnom natječaju

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Lumbarda

Podijelite sadržaj:
Prethodna objava Javni poziv za dodjelu oznake “Hrvatski otočni proizvod”

OIB: 08108782395

MB: 2753600

Poslovna banka: Raiffeisenbank d.d.

IBAN: HR8524840081860000009

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

Lumbarda 493
20263 Lumbarda

Pon – Pet: 07:00 – 15:00 h

Općina Lumbarda © 2024. Sva prava pridržana. Izrada: Impresija

Skip to content