ODLUKE O PRAVU NA NAKNADU I VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE- OIP Lumbarda

OPĆINSKI NAČELNIK- Odluka o pravu na naknadu OPĆINSKO VIJEĆE- Odluka o pravu na naknadu